Back to your last page Roots on Walcheren   Maria Zeegelaar
              dochter van Willem Zeegelaar en Jacoba Obijn
                 huisvrouw van Isaac Rekkers (eerste huwelijk)
                 overleden 8-8-1836 te Vlissingen, 20 jaar oud

Bron: Burgerlijke Stand Vlissingen, Akten van Overlijden 1836, nr.158

158
Heden den negenden van de maand augustus des jaars achttien honderd zes 
en dertig, des middags te twaalf uur, compareerden voor mij Wethouder,
Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Vlissingen,
District Middelburg, Provincie Zeeland,
Hermanus Ferdinand Rekkers, oud 53 jaren, van beroep Vleeschhouwer,
wonende te Vlissingen, schoonvader [van de overledene] en Carel Goeree,
oud 45 jaren, van beroep winkelier, wonende te Vlissingen, oom van de 
overledene; dewelke hebben verklaard dat op den achtsten van de maand
augustus des jaars 1836 binnen de Stad Vlissingen in het huis wijk H, 
nummer 86, te twaalf uren in den middag, is overleden
Maria Zeegelaar, oud ruim 20 jaren, van beroep particuliere, wonende 
te Vlissingen, dochter van Willem en van Jacoba Obijn, huisvrouw van
Isaac Rekkers,
en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons, deze akte van
overlijden geteekend.
    Borgerhoff
H F Rekkers
C Goeree

o-m1836.htm, april 2000
Compiled by Izašk De Pagter
Source: Rijksarchief te Middelburg
Copie van deze akte in mijn archief
More info? E-mail